ملك مشاع

مژگان

پدرم فوت كرده و برادرم عقل معاش ندارد.با زورگويي كارهايش را انجام ميدهد.خانه ي ما دو طبقه و مشاع است كه سه دانگ سه دانگ بنام خواهر و برادرم است.برادرم بدون اجازه اسباب اثاثيه ما را از طبقه اول بيرون ريخته و خودش در طبقه اول ساكن شده،درصورتي كه قبل از فوت پدرم انها طبقه دوم ساكن بودند.خواهشمندم مرا راهنمايي كنيد.با تشكر