وصیت

سلام من پدر شوهرم خیلی اموال دارد به رحمته خدا رفته قبل از آن چون بیمار بودن برای کارهای اداری به نام مادر شوهر نموده ولی وصیت هم داشته حالا مادر شوهر وصیت را عمل نمی کند و می گوید همه چیز به نام من است آیا میتواند کاری کند > سپاس ودرود
سلام من پدر شوهرم خیلی اموال دارد به رحمته خدا رفته قبل از آن چون بیمار بودن برای کارهای اداری به نام مادر شوهر نموده ولی وصیت هم داشته حالا مادر شوهر وصیت را عمل نمی کند و می گوید همه چیز به نام من است آیا میتواند کاری کند > سپاس ودرود