وضعیت حقوقی

علی قهرمانی بیگ باغلو

با سلام. اینجانب علی قهرمانی آموزگار کودکان استثنایی می باشم که به دلیل شرایط کار خاص ویژه ی این کودکان دچار بیماری عصبی و روانی شدم .این موضوع از طرف کمیسیون پزشکی آموزش و پرورش تائید شد و کمیسیون طی نامه ای نوشت : باتوجه به بیماری نامبرده در وضعیت شغلی نامبرده مساعدت گردد" ولی اداره آموزش و پرورش استثنایی با تکیه به یک بخشنامه جواب داد " با توجه به نیاز مقدور نمی باشد " حالا تکلیف اینجانب با توجه به بیماری چیست؟