کوچه بن بست

معراج

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه اینجانب به همراه پدر خود مالک 6 واحد خانه در یک کوچه بن بست به طول 26 متر و به عرض کوچه 6 متری که طول 20 متری اخر کوچه بن بست مربوط به اینجانبان می باشد با عنایت به اینکه تمام درب های خانه های اینجانبان به کوچه بن بست باز می شود و تنها مسیر عبوری ما از این کوچه می باشد ولی متاسفانه همسایه روبروی خانه ما یک در ب به این کوچه از بغل خانه اش که مسیر عبوری اش از کوچه دیگر است نزدیک به چند سال است باز کرده علیهذا یک خانه کوچک 30 متری درست کرده و به افراد مجرد اجاره می دهد و همچنین با توجه به اینکه راه ماشین روی ما را هم اذیت می کنند و با نگه داشتن یک ماشین جلو درب موجب می گردد راه ماشین ما هم تنگ و بعضی فقط ها عبور با مختل روبرو می کند از شما جناب محترم خواهشمندم به این سوالات بنده پاسخ دهید تا مشکل بنده حل گرددقبلاً از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را دارد.
1- آیا ما می توانیم درب همسایه را شکایت کنیم و بسته بشه؟
2- آیا ما می توانیم اعتراض کنیم که به مجرد اجاره ندهد ؟
3- آیا ما می توانیم به نگه داشتن ماشین جلو خانه که کوچه 6 متری می باشد و از طرف خانه همسایه روبروی کانال کشی هم شده که نگه داشتن یک ماشین باعث گرفته شدن کوچه می شود اعتراض کنیم؟
معراج

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه اینجانب به همراه پدر خود مالک 6 واحد خانه در یک کوچه بن بست به طول 26 متر و به عرض کوچه 6 متری که طول 20 متری اخر کوچه بن بست مربوط به اینجانبان می باشد با عنایت به اینکه تمام درب های خانه های اینجانبان به کوچه بن بست باز می شود و تنها مسیر عبوری ما از این کوچه می باشد ولی متاسفانه همسایه روبروی خانه ما یک در ب به این کوچه از بغل خانه اش که مسیر عبوری اش از کوچه دیگر است نزدیک به چند سال است باز کرده علیهذا یک خانه کوچک 30 متری درست کرده و به افراد مجرد اجاره می دهد و همچنین با توجه به اینکه راه ماشین روی ما را هم اذیت می کنند و با نگه داشتن یک ماشین جلو درب موجب می گردد راه ماشین ما هم تنگ و بعضی فقط ها عبور با مختل روبرو می کند از شما جناب محترم خواهشمندم به این سوالات بنده پاسخ دهید تا مشکل بنده حل گرددقبلاً از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را دارد.
1- آیا ما می توانیم درب همسایه را شکایت کنیم و بسته بشه؟
2- آیا ما می توانیم اعتراض کنیم که به مجرد اجاره ندهد ؟
3- آیا ما می توانیم به نگه داشتن ماشین جلو خانه که کوچه 6 متری می باشد و از طرف خانه همسایه روبروی کانال کشی هم شده که نگه داشتن یک ماشین باعث گرفته شدن کوچه می شود اعتراض کنیم؟