احضار به عنوان مطلع

mehran farazi

با سلام براي من يك ابلاغيه بدون علت حضور و با عنوان احضار بعنوان مطلع با همراه داشتن سند مورد ادعاي جعل كه من نميدونم چيست امده احتمالا اين شكايت از طرف كارفرمايه ٢ سال پيس من كه انجا كار ميكردم و پارسال شهريور هم به تهمت اختلال حساب پروژه در دادگاه قرار منع تعقيب برايم صادر كردند انجلم شده كه بعده يك سال دوباره با يك تنوان ديگر ابلاغيه امده من در تركيه درس ميخوانم و در كشور نيستم و ابلاغيه هم تحويله كسي نشده و در حانه ي پسر خاله ي من انداخته شده ميتونيد به من كمي توضيح بديد راجبه اين ابلاغيه