اقرار و نوشتن تعهد اجباری در اداره

آیا اقرار و نوشتن تعهد از روی اجبار رئیس حراست می تواند در نزد قاضی معتبر باشد؟؟