شکایت از وکیل دادگستری

برای انجام کار اداری با وکیل داد گستری قرارداد و وکالت نامه امضا نموده ام و مبلغی را به ایشان پرداخت نموده ام اما قبل از شروع به کار ایشان بنده منصرف شدم و خود از طریق دیگری کار را انجام داده ام  در واقع ایشان در امر وکالت هیچ کاری برای بنده انجام ندادند اما حاضر به برگرداندن نصف مبلغی که به ایشان پرداخت کردم نمی باشند ایا میتوانم از طریق کانون وکلا از ایشان شکایت کنم .
برای انجام کار اداری با وکیل داد گستری قرارداد و وکالت نامه امضا نموده ام و مبلغی را به ایشان پرداخت نموده ام اما قبل از شروع به کار ایشان بنده منصرف شدم و خود از طریق دیگری کار را انجام داده ام  در واقع ایشان در امر وکالت هیچ کاری برای بنده انجام ندادند اما حاضر به برگرداندن نصف مبلغی که به ایشان پرداخت کردم نمی باشند ایا میتوانم از طریق کانون وکلا از ایشان شکایت کنم .