نظام مهندسی ساختمان

فولادی

بسمه تعالی

اینجانب فولادی ورودی سال 1388 در رشته کاردانی معماری می باشم که مطابق با سند تعداد  ..32... واحد در دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع دستی گذرانده ام . لیکن بر اساس مشورت با مسئولان دانشگاهی پس از دو ترم ان را منقطع کرده و با استفاده از کاردانی غیر مرتبط بر اساس قوانین موجود در مقطع کارشناسی معماری از طریق کنکور پذیرفته شده و ان را مطابق با مدرک فارغ التحصیلی در سال ....93..  با معدل  ...19.5....   فارغ التحصیل شدم . و دوباره بر اساس مشورت ها ی انجام شده نسبت به تکمیل کاردانی معماری منقطع شده در دو ترم اقدام کردم و از ان در تاریخ  94/04/01 فارغ التحصیل شدم  . معهذا هم دارای مدرک کاردانی معماری و هم کارشناسی معماری می باشم .

تا این تاریخ هیچگونه مشکلی در عضویت بنده در نظام مهندسی ساختمان بر اساس قوانیین تا ان موقع وجود نداشت و حتی از جایگاه برتری در دریافت کد اشتغال مهندسی  برخوردار بودم . پس از فارغ التحصیلی بنده در تاریخ ....94/05/1...  ابلاغیه ای به نظام مهنسی ابلاغ گردید که بر اساس ان چون مدرک کاردانی بنده پس از کارشناسی صادر شده بنده تمام حقوق خود را از دست داده و حتی حق عضویت در نظام مهندسی را از دست می دادم چه برسد به دریافت حق امضا و غیره . این مشکل به عناوین مختلفی برای سایر فارغ التحصیلان رشته های هفتگانه ساختمان بروز کرده .برخی که در سالهای قبل با همین رویه از حق امضا برخوردار بودند بر اساس این قانون تحدید به لغو امتیاز و حق امضا شدند و ... به گونه ای که بر اساس امار تعداد مهندسان درگیر بر اساس این قانون به بیش از 7000 نفر در کشور می رسد .

مستدعی است راهنمایی بفرمایید ایا احقاق حق جهت دریافت پروانه اشتغال برای اینجانب امکان پذیر است.بنده در این راه هفت سال زحمت طاقت فرسا کشیده و هزینه های بسیاری کرده ام.
فولادی

بسمه تعالی

اینجانب فولادی ورودی سال 1388 در رشته کاردانی معماری می باشم که مطابق با سند تعداد  ..32... واحد در دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع دستی گذرانده ام . لیکن بر اساس مشورت با مسئولان دانشگاهی پس از دو ترم ان را منقطع کرده و با استفاده از کاردانی غیر مرتبط بر اساس قوانین موجود در مقطع کارشناسی معماری از طریق کنکور پذیرفته شده و ان را مطابق با مدرک فارغ التحصیلی در سال ....93..  با معدل  ...19.5....   فارغ التحصیل شدم . و دوباره بر اساس مشورت ها ی انجام شده نسبت به تکمیل کاردانی معماری منقطع شده در دو ترم اقدام کردم و از ان در تاریخ  94/04/01 فارغ التحصیل شدم  . معهذا هم دارای مدرک کاردانی معماری و هم کارشناسی معماری می باشم .

تا این تاریخ هیچگونه مشکلی در عضویت بنده در نظام مهندسی ساختمان بر اساس قوانیین تا ان موقع وجود نداشت و حتی از جایگاه برتری در دریافت کد اشتغال مهندسی  برخوردار بودم . پس از فارغ التحصیلی بنده در تاریخ ....94/05/1...  ابلاغیه ای به نظام مهنسی ابلاغ گردید که بر اساس ان چون مدرک کاردانی بنده پس از کارشناسی صادر شده بنده تمام حقوق خود را از دست داده و حتی حق عضویت در نظام مهندسی را از دست می دادم چه برسد به دریافت حق امضا و غیره . این مشکل به عناوین مختلفی برای سایر فارغ التحصیلان رشته های هفتگانه ساختمان بروز کرده .برخی که در سالهای قبل با همین رویه از حق امضا برخوردار بودند بر اساس این قانون تحدید به لغو امتیاز و حق امضا شدند و ... به گونه ای که بر اساس امار تعداد مهندسان درگیر بر اساس این قانون به بیش از 7000 نفر در کشور می رسد .

مستدعی است راهنمایی بفرمایید ایا احقاق حق جهت دریافت پروانه اشتغال برای اینجانب امکان پذیر است.بنده در این راه هفت سال زحمت طاقت فرسا کشیده و هزینه های بسیاری کرده ام.