كلاهبرداري

مهدي
باعرض سلام .بنده ماشيني رو پارسال از يك دوست خريدم وسند وپلاكش به اسم خودم بود.٢ ماه پيش فردي با حكم دادگاه ماشين بنده را توقيف كردوتهديدكرد اگر سند ماشين را به اسمش نزنم حكم جلب سيار بنده را به اجرا خواهدگذاشت بنده هم شخصا به دفترخانه رفتم وسندرابه اسم ايشان زدم پس از انتقال سند نامبرده متني دست نويس را درحضور چندنفر به بند دادند كه نوشته با وجود حكم جلب سيار بنده از شما بعلت همكاري بابت استردادخودرو وابطال سند هيچ شكايتي ندارم.اكنون مشخص شده كه ايشان سال ٩٢ ماشينش را به فردي فروخته وبابتش يك فقره چك برگشتي دارد ومطابق مفاد مبايعه نامه حكم فسخ قرارداد واسترداد عين را دريافت نموده اما سال ٩٣ در دادگاه حاضرشده وطي گزارشي اصلاحي متعهدبه تنظيم سند شده .لطفا راهنمايي بفرمايي ايا مي توانم از ايشان به جرم كلاهبرداري شكايت كنم.