شراکت در تولید

سلام.من و دوستانم یک کارگاه تولیدی داریم .اجاره نامه به نام آنها است ولی  شماره های تلفن کارت ویزیت و سایر تبلیغات به نام من است و از دیدگاه شخص ثالث من مدیر هستم . ما جواز کسب یا ثبت شرکت نداریم. و هیچیک از ما بیمه نیستیم . میخواستم بپرسم اگر برای یکی از افراد در این کارگاه اتفلقی بیفتد و موجب زیان جانی شود آیا دیگر اعضا نسبت به او مسئول هستند ؟ مثلا اگر برای من اتفاقی بیفتد و موجب به نقص عضو یا فوت شود آیا خانواده من میتوانند از دوستانم که اجاره نامه به نام انها است  شکایت کنند ؟ یا اگر بر عکس برای یکی انها چنین اتفاقی بیفتد خانواده او میتوانند از من یا سایر دوستانم شکایت کنند؟