Shenasnameh

Moon

Salam man soal dashtam dar morede inte emkanesh hast man BA pardakhte poli dar shenasnameh almosana kr miniraketer esme hamsare ghablim dar on  nabashe ?