ملکی

سلام.ایا سازنده ی ساختمان بعد از تنظیم سند و دادن امتیاز پارکینگ میتواند قبل فروش به صورت اقرار نامه خواستار حذف پارکینگ گردد