بدهی سهامداران

اچ کرمی

با سلام
بنده و چهار نفر دیگر یک شرکت سهامی خاص داریم که هنوز به مرحله فروش نرسیده است و هزینه های شرکت از جمله حقوق کارگر و خرید مواد اولیه را سهامداران تأمین می کنند. در تأمین این هزینه ها، برخی از سهامداران بدهی خود را به شرکت چندین ماه هست که پرداخت نمی کنند و کل هزینه ها توسط مابقی سهامداران تأمین می شود. راه قانونی برای گرفتن بدهی سهامدارانی که سهم خود را از هزینه ها پرداخت نکرده اند چیست؟ اگر بدهی خود را پرداخت نکنند و در جلسات هیأت مدیره هم شرکت نکنند چگونه می توان آنها را مجبور به پرداخت بدهی کرد؟ آیا آنها می توانند قبل از تسویه بدهی خود، سهام خود را به فرد دیگری واگذار کنند؟
091
اچ کرمی

با سلام
بنده و چهار نفر دیگر یک شرکت سهامی خاص داریم که هنوز به مرحله فروش نرسیده است و هزینه های شرکت از جمله حقوق کارگر و خرید مواد اولیه را سهامداران تأمین می کنند. در تأمین این هزینه ها، برخی از سهامداران بدهی خود را به شرکت چندین ماه هست که پرداخت نمی کنند و کل هزینه ها توسط مابقی سهامداران تأمین می شود. راه قانونی برای گرفتن بدهی سهامدارانی که سهم خود را از هزینه ها پرداخت نکرده اند چیست؟ اگر بدهی خود را پرداخت نکنند و در جلسات هیأت مدیره هم شرکت نکنند چگونه می توان آنها را مجبور به پرداخت بدهی کرد؟ آیا آنها می توانند قبل از تسویه بدهی خود، سهام خود را به فرد دیگری واگذار کنند؟
09125419727