طلاق

طیبه
میخام طلاق بگیرم ایا داشتن نیاز جنسی جزو عسرحرج زن محسوب میشه ودلیلی برا طلاق هستش؟