الزام به ایفاء تعهد

با سلام بنده ملکی را به صورت پیش خرید در سال 89 خریداری نمودم و 70 درصد قیمت ملک را پرداخت نمودم و الباقی قرار شد در زمان تحویل ملک که در سال 91 می باشد پرداخت شود با توجه به اینکه ملک ازسال 90 به صورت نیمه کاره رها شده است و در یکی از بند های قرارداد به ازای تاخیر دیرکرد تحویل ساختمان روزانه مبلغ 20000 تومان فروشنده باید پرداخت نماید برای تنظیم دادخواست فقط برای دریافت این خسارت دیر کرد چگونه باید اقدام کنم با تشکر از شما


با سلام بنده ملکی را به صورت پیش خرید در سال 89 خریداری نمودم و 70 درصد قیمت ملک را پرداخت نمودم و الباقی قرار شد در زمان تحویل ملک که در سال 91 می باشد پرداخت شود با توجه به اینکه ملک ازسال 90 به صورت نیمه کاره رها شده است و در یکی از بند های قرارداد به ازای تاخیر دیرکرد تحویل ساختمان روزانه مبلغ 20000 تومان فروشنده باید پرداخت نماید برای تنظیم دادخواست فقط برای دریافت این خسارت دیر کرد چگونه باید اقدام کنم با تشکر از شما