دیه

با سلام و عرض خسته نباشید

من پارسال تصادف کردم و سه روزه رای دادگاه صادر شده از جنابعالی راهنمایی میخواستم که دیه این موارد چقدر میشه؟

1- شکستگی استخوان درشت نی ساق چپ که التیام یافته: چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله

2-شکستگی به صورت خردشدگی ثلث میانی استخوان زنداعلی ساعدچپ که التیام یافته: چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامله

3-کبودی قسمت خارجی قفسه سینه در سمت چپ : یک و نیم هزارم دیه کامله

4- شکستگی ثلث میانی استخوان نازک نی ساق پای چپ که التیام یافته :چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله

5-شکستگی تنه استخوان فک تحتانی در ناحیه چانه که تحت عمل جراحی و تعبیه ابزار پیچ و پلاک قرار گرفته: چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله

6-شکستگی به میزان صددر صد از قسمت نمایان دندان خلفی و از قبل سیاه که ساقط شده است : یک سوم از دو و نیم درصد از دیه کامله

7-لقی دندانهای پیشین 2 و 1 و 1 و 2 و 3 که منجر به سیاهی دندانهای 1+ 2+ شده که این دو دندان سیاه شده محسوب می شود: دو فقره دو سوم از پنج صدم از دیه کامله

با تشکر
با سلام و عرض خسته نباشید

من پارسال تصادف کردم و سه روزه رای دادگاه صادر شده از جنابعالی راهنمایی میخواستم که دیه این موارد چقدر میشه؟

1- شکستگی استخوان درشت نی ساق چپ که التیام یافته: چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله

2-شکستگی به صورت خردشدگی ثلث میانی استخوان زنداعلی ساعدچپ که التیام یافته: چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامله

3-کبودی قسمت خارجی قفسه سینه در سمت چپ : یک و نیم هزارم دیه کامله

4- شکستگی ثلث میانی استخوان نازک نی ساق پای چپ که التیام یافته :چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله

5-شکستگی تنه استخوان فک تحتانی در ناحیه چانه که تحت عمل جراحی و تعبیه ابزار پیچ و پلاک قرار گرفته: چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله

6-شکستگی به میزان صددر صد از قسمت نمایان دندان خلفی و از قبل سیاه که ساقط شده است : یک سوم از دو و نیم درصد از دیه کامله

7-لقی دندانهای پیشین 2 و 1 و 1 و 2 و 3 که منجر به سیاهی دندانهای 1+ 2+ شده که این دو دندان سیاه شده محسوب می شود: دو فقره دو سوم از پنج صدم از دیه کامله

با تشکر