شكايت

 

سلام

من با زنم دعوام شده بود و زنم پيش پدرش بود و تلفني دعوام شده بود پدر زنم زنگ زد من دخترم را به خانه ام ميبرم و من بهش گفتم حق نداري ببريش بيار خانه و او دخترش را اورد همين كه اورد همسرم دعوا راه انداخت و بحث ميكرد يك دفعه برادر زنم و مادرزنم وارد خانه شد و رودروي من ايستاد از دخترش طرفداري كرد و اخر سر هم او 

را بردند ايا من ميتوانم از مادرزن برادر زن و پدر زن شكايت كنم كه اورا بدون اجازه من برده اند و سر جايشان بشينند و مداخله نكنند و ادب شوند شكايت كنم تا در زندگي من مشكلي پيش نيايد و دالت هاي بيجا نكنند ايا به نتيجه اي ميرسم باتشكر لطفا من را راهنمايي كنيد