ررشوه

لیلا موسوی
سلام شوهرم رشوه داده به مامور آگاهی و حکم براش زدن سه سال حکم تعزیری به اتهام دریافت رشوه ومبلغ بیست ملیون به صندوق دولت و دوسال حبس تعزیری بدرجه 6ه اتهام شروع به ارتشاع این حکم یعنی چی