نفقه

زهرا جمشیدی
با سلام درسال بهمن ۶۳ ازدواج کردم که حدود۳۱ سال زندگی مشترک و سه فرزند یک دختر و دو پسر به علت خیانت همسرم به من تقاضای نفقه دارم میزا ن نفقه چه مقدار میشود چطور تقاضا کنم که واقعا به من پرداخت شود در ضمن همسرم نظامی است