حق حبس

مریم

باسلام.

حق حبس دربیمه چه نقشی داره؟
مریم

سلام

حق حبس دربیمه چه نقشی داره؟