مقدار دیه

محمودرضا شهبال

با سلام من تصادف کردم و ضربه مغزی شدم و بعد از 5 روز به هوش اومدم چشمم هم ضربه سنگینی خورد و باد کرد با زخم های سینه

میخوام ببینم دیه ام حدوداً چقدر میشه؟