حریم خصوصی

احسان
آیا حراست بیمارستان از لحاظ قانونی چنین حقی دارد که از کارمندان بازجویی کند که مثلا آن شخصی که در راهرو عمومی باهاش حرف میزدید چه کسی هست و چه نسبتی دارید؟