خسارت تاخیر تادیه

عطا

آیا برای مدت زمان اعتراض به عملیات اجرایی مزایده خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد. طلبکار بانک است .