ميزان ديه كشيدگي رباط سرشانه

سلام ميزان ديه كشيدگي رباط سرشانه چقدر است