وصول اقساط مهریه بعد از ازدواج مجدد زوجه

مهدی

با سلام

آیا اگر بعد از چند سال از شروع پرداخت اقساط مهریه توسط زوج، زوجه ازدواج مجدد نماید، پرداخت اقساط مهریه متوقف می شود؟ یا این حق همچنان برای زوجه باقی است؟

با تشکر
مهدی

با سلام

آیا اگر بعد از چند سال از شروع پرداخت اقساط مهریه توسط زوج، زوجه ازدواج مجدد نماید، پرداخت اقساط مهریه متوقف می شود؟ یا این حق همچنان برای زوجه باقی است؟

با تشکر