برگشت حق طلاق به زوج

هیوا: باسلام وعرض ادب طلاقی باوکالت بلاعزل انجام گرفته وثبت گردیده حال ازطریق دادگاه وکالت بلاعزل ابطال گردیده طی گواهی پزشکی قانونی مبنی براینکه درتاریخ اعطای وکالت زوج تحت تاثیربیماری بوده ودران تاریخ درحال افاقه نبوده وبرهمین اساس وکالت ابطال گردیده اینک دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق به دادگاه ارائه شده 1/ایا طلاق صورت گرفته ابطال میگردد ؟ 2/درصورت ابطال طلاق حق طلاق به مرد برمیگردد؟ 3/ایازن میتواند استناد کند به گواهی پزشکی قانونی که برای ابطال وکالت بلاعزل نزدیک به( یک سال پیش ) صادرگردیده که همسر مبتلا به بیماری اختلال دوقطبی است ودرخواست طلاق دهد؟دراین صورت مرد ادعاکنند درحال حاضربیماریش بهبود یافته مجددا به پزشکی قانونی نیازی است یا خیر ؟ دراینگونه مواقع دادگاه چه تصمیمی میگیرد بااینکه مرد ازاخرین مراجعه به پزشک وبستریش بیش ازیک سال میگذرد وبه پزشک مراجعه نکرده وهیچ دارویی هم مصرف نمیکند وادعا داردبیماریش روزبه روز بهبودیافته ممنون میشم بیشترراهنمایی کنین