سهم مادر از دیه کودک

کاوسی
‌میخواستم بدونم اگر تمام مراحل شکایت وگرفتن نتیجه از دادگاه توسط مادر نوزاد انجام شده باشد وپدر هیچ اقدام جداگانه ای در مراجع قضایی نداشته باشد دادگاه سهم مادر را از دیه مجزا پرداخت خواهد کرد آیا دادگاه کل دیه را به پدر نوزاد میدهد؟


کاوسی
نحوه اقدامات مادر برای دریافت دبه توسط مادر چگونه است؟


کاوسی
نحوه اقدامات مادر برای دریافت دیه کودک یکساله توسط مادر چگونه است؟