شرایط دریافت نفقه و مهریه

بعدازبداخلاقیهای شوهرم و قهر10روزه ای که در این مدت برای من حتی نان هم نمیخرید برای مراسمی به خانه مادرم رفتم بعدازاون شوهرم دنبالم نیومده و گفته یاباشرایط قبل زندگی میکنیم یا جدایی.برای جدایی هم جلونمیاد ونمیدونم چه اقدامی میخاد بکنه.من حتی جرات ندارم برم خونه و چیزی بردارم دراین شرایط من چیکارمیتونم بکنم که به ضررم نباشه.