مهریه

maral
با سلام پدر بنده فوت کردن و قبل از فوت همسر جدیدی اختیار کردن وهمسر قبلی رو طلاق دادن 123میلیون مهریه ی همسر جدید است . ایشون پول نقد ندارن ولی خانه ای از ایشان مانده است که باید بین وراث تقسیم شود که شامل مادر .همسر .یک فرزند پسر ودو فرزند دختر میباشد اگر یکی از دخترهای متوفی بخواد سهم دیگران رو بده وخونه رو برداره پرداخت مهریه ی همسر چگونه میشود و مرواخت سهم ها با چه اولویتی انجام میگیرد ارزش خانه نیز 250 میلیون میباشد