اعتراض برای تعیین درصد قصور

حسن

با سلام چگونه میزان درصد قصور دکتر تعیین میشود و چگونه می توان به این درصد اعتراض کرد