حکم بر علیه خانم هست؟

فرانک

مشخصات محکوم له: زوج/ مشخصات محکوم علیه: زوجه

محکوم به/بموجب اجرای درواست حکم محکم"محکوم علیه محکوم است ه الزام خوانده به تمکین در حق خواهان صادر و اعلام منماید اجرای این حکم منوط به تهیه منزل و وسایل زندگی مناسب است.

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابلاغیه اجراییه:ظرف 10 روز ماد انرا به موقع اجرا گذاد(ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی)1-ترتیبی برای پرداخت محکوم ه بدهد 2مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از ان میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرایمفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت 30 روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که ه هر عنوان نزد بانکها و موسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی کهاو به هر نحو نزد اشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغیر دیگر در اموال مذکور از زمان 1 سال قیل زطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارایه نمایید والا به درخواست محکوم له بازداشت میشود (مواد 8 و 3 انون نحوه اجرای محکومیت مالی  1394)4- خود داری محکوم علیه از اعلام  کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعریزی درجه 7 را در پی دارد.0ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13949 5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزهفرار از ادای دین به نحوی که بایمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود(ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394)6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 30 روزارایه شود ازادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.(تبصره 1ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394)
فرانک

مشخصات محکوم له: زوج/ مشخصات محکوم علیه: زوجه

محکوم به/بموجب اجرای درواست حکم محکم"محکوم علیه محکوم است ه الزام خوانده به تمکین در حق خواهان صادر و اعلام منماید اجرای این حکم منوط به تهیه منزل و وسایل زندگی مناسب است.

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابلاغیه اجراییه:ظرف 10 روز ماد انرا به موقع اجرا گذاد(ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی)1-ترتیبی برای پرداخت محکوم ه بدهد 2مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از ان میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرایمفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت 30 روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که ه هر عنوان نزد بانکها و موسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی کهاو به هر نحو نزد اشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغیر دیگر در اموال مذکور از زمان 1 سال قیل زطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارایه نمایید والا به درخواست محکوم له بازداشت میشود (مواد 8 و 3 انون نحوه اجرای محکومیت مالی  1394)4- خود داری محکوم علیه از اعلام  کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعریزی درجه 7 را در پی دارد.0ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13949 5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزهفرار از ادای دین به نحوی که بایمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود(ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394)6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 30 روزارایه شود ازادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.(تبصره 1ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394)