دارنده با حسن نیت و چک سفید امضاء

mohammad bahrami

سلام ، دو فقره چک سفید امضائ که برای ضمانت وام بانکی دو فقره خودرو سوده به یکی از نزدیکان داده بودم سر از بنگاه معاملاتی درآورده است و دارنده فعلی دو فقره گویا در قبال طلبش از فامیل بنده دریافت نموده و خودش هرد فقره چک را به مبلغ 125 میلیون تومان تکمیل نموده است و به عنوان دارنده با حسن نیت حکم علیه بنده در شعبه بدوی گرفت و چون هزینه تجدید نظر نداشتم در همان شعبه قطعی گردیده است . بنده هیئت علمی دانشگاه هستم و نیاز به راهنمایی شدید دارم سپاسگزارم : 09149840344

لطفاً سریع شماره اعلام نمایید تا تماس بگیرم
mohammad bahrami

سلام ، دو فقره چک سفید امضائ که برای ضمانت وام بانکی دو فقره خودرو سوده به یکی از نزدیکان داده بودم سر از بنگاه معاملاتی درآورده است و دارنده فعلی دو فقره  چک گویا در قبال طلبش از فامیل بنده دریافت نموده و خودش هرد فقره چک را به مبلغ 125 میلیون تومان تکمیل نموده است و به عنوان دارنده با حسن نیت حکم علیه بنده در شعبه بدوی گرفت و چون هزینه تجدید نظر نداشتم در همان شعبه قطعی گردیده است  البته علت طلبکار بودن دارنده مشخص نیست و در ضمن به هیچ از مدافعات بنده نشد  و . . . بنده هیئت علمی دانشگاه هستم و نیاز به راهنمایی شدید دارم سپاسگزارم : 09149840344

لطفاً سریع شماره اعلام نمایید تا تماس بگیرم