خلع‌ید‌مشاعی‌از‌یک‌قطعه‌زمین

مریم
من.طبق.سند.رسمی.مالک.سه.دانگ.از.شش.دانگ.یک.قطعه.زمین.که.شهرداری.به.مالکین.گفت.تمام.انها.بیایند.وسهمشان.را.بگذارند.تا.پلاک.بندی.کنیم.وسهم.هر.یک.مشخص.شود.که.به.من.ویک.نفر.دیگر.پلاک.۳۵رسید.که.ان.نفر.سهم.من.را.بدون.اجازه.تصرف.ودر.ان.ساختمان.ساخت.حالا.چه.دادخواستی.باید.به.دادگاه.داد