مربوط به ماليات شركت

مرتضي كرمي

سلام شركتي داشتم در سال 1380 كه پس از حدود دو سال فعاليت موفق به انجام كار نشده و پرونده مالياتي بصورت عدم فعاليت شركت باز بود تا سال 91 كه شركت را منحل كردم و تا سال 93 بنده مدير تصفيه بودم لازم به ذكر است كه من با ايجاد مغازه در سال 83 با همان نام و تشكيل پرونده مالياتي اشخاص حقيقي و پرداخت ماليات تا كنون فعاليت ميكنم. هفته گذشته طي تماس تلفني از اداره دارايي متوجه شدم كه براي عملكرد سال 1389 شركت منحله، ماليات نوشته اند با مراجعه به اداره متوجه شدم كه تعدادي فاكتورهاي صادره و وارده فروشگاه بنده را در پرونده شركت لحاظ كرده اند و ميگويند بايد پرداخت كني هر چه ميگويم مربوط به فروشگاه است و كلمه فروشگاه ... در فاكتور ها ذكر شده ترتيب اثر نميدهند و ميگويند اگر فروشگاه بود بايد با اسم و كد ملي تو مينوشتند و سربرگ و مهر فروشگاه را قبول نميكنند چكنم؟
مرتضي كرمي

سلام شركتي داشتم در سال 1380 كه پس از حدود دو سال فعاليت موفق به انجام كار نشده و پرونده مالياتي بصورت عدم فعاليت شركت باز بود تا سال 91 كه شركت را منحل كردم و تا سال 93 بنده مدير تصفيه بودم لازم به ذكر است كه من با ايجاد مغازه در سال 83 با همان نام و تشكيل پرونده مالياتي اشخاص حقيقي و پرداخت ماليات تا كنون فعاليت ميكنم. هفته گذشته طي تماس تلفني از اداره دارايي متوجه شدم كه براي عملكرد سال 1389 شركت منحله، ماليات نوشته اند با مراجعه به اداره متوجه شدم كه تعدادي فاكتورهاي صادره و وارده فروشگاه بنده را در پرونده شركت لحاظ كرده اند و ميگويند بايد پرداخت كني هر چه ميگويم مربوط به فروشگاه است و كلمه فروشگاه ... در فاكتور ها ذكر شده ترتيب اثر نميدهند و ميگويند اگر فروشگاه بود بايد با اسم و كد ملي تو مينوشتند و سربرگ و مهر فروشگاه را قبول نميكنند چكنم؟