توقیف اموال

Eli
خودرویی که لیزینگی خریداری شده واقساط آن تمام نشده ولی در سند بنام خریدار است جزو اموال قابل توقیف جهت بدهی بانک می باشد