هیات مدیره ساختمان

علی کردستانی

آیا چنانچه انتخاب هیات مدیره ساختمان بصورت غیر حضوری انتخاب گردند، و بعدا اکثریت مالکین صورتجلسه مربوطه را امضا نمایند، این هیات مدیره وجاهت قانونی دارد ؟