جعل چك و چك بركشتى

محسن حبابي

ي بنده خدا كه مغازه دار هستند در منطقه ٦خيابان ويلا 
از ما كه در ميدان ميوه و تره بار مركزي هستيم صيفي جات بردند
كه مبلغ ٢٩ميليون تومان حساب ايشان هست
كه ٢چك ان امروز برگشت خورده ب اسم خودم
و٣فقره چك ديگرش كه چك هاي برگشتي بودنو تاريخ و مبلغشو عوض كردن و پشت نويسي كردن در وجه من ب من دادن ،

من از ايشان يك رسيد گرفتم كه گفته من ب ايشان بدهكارم و زيرش را مهر مغازه و دو امضا زده و شاهد دارد 
علاوه بر ان فاكتوو نيز دارم كه زيرش را امضا زده است،شانس من چادر است كه كيفري شود شكايتم؟