اشتباه در تحریر چک

کیوان
ایا جلو پرداخت چک حاملی که اشتباهی مبلغ بالاتر نوشته شده را میتوان گرفت؟