بازداشت سند

ارزو
زمینی رو سال 91 خریداری کرده و سال92 بوسیله یه بین نامه انتقال دادیم ساله 93 اجراییه اومده رو پرونده نمیتونیم قطعی انتقال بدیم