بخشش مهریه بصورت همیشگی

سارا

زنی 31 ساله ام که یک فرزند  وهمسری مهربان دارم.

همسرم نظامی است و من تهران معلمم

همسرم درجنوب خدمت میکنه ومن قبل ازدواج بهش قول دادم که اگر رفتارش مناسب باشه مهریه ام را نمیخوام ومیبخشمت

ما 4 ساله ازدواج کردیم و باهم جز در موارد ی اختلاف نداریم.حالا همسرم میگه بعد گذشت این مدت  و این زندگی که داشتیم نمیخوای مهریتو بهم ببخشی وایا من را لایق میدونی؟البته باهم زیاد حرف زدیم.من میخوام مهریه امو بهش ببخشم و نمیخوامش.

میشه راهنماییم کنید که چکارکنم وکجا باید برم
؟دفتر ازدواج یا اسناد رسمی؟مدارک چی میخواد وآیا باتوجه به اینکه شوهرم جنوب خدمت میکنه ایا اونم باید باشه؟من تازه امسال اومدم تهران واسه استخدامی
سارا

زنی 31 ساله ام که یک فرزند  وهمسری مهربان دارم.

همسرم نظامی است و من تهران معلمم

همسرم درجنوب خدمت میکنه ومن قبل ازدواج بهش قول دادم که اگر رفتارش مناسب باشه مهریه ام را نمیخوام ومیبخشمت

ما 4 ساله ازدواج کردیم و باهم جز در موارد ی اختلاف نداریم.حالا همسرم میگه بعد گذشت این مدت  و این زندگی که داشتیم نمیخوای مهریتو بهم ببخشی وایا من را لایق میدونی؟البته باهم زیاد حرف زدیم.من میخوام مهریه امو بهش ببخشم و نمیخوامش.

میشه راهنماییم کنید که چکارکنم وکجا باید برم
؟دفتر ازدواج یا اسناد رسمی؟مدارک چی میخواد وآیا باتوجه به اینکه شوهرم جنوب خدمت میکنه ایا اونم باید باشه؟من تازه امسال اومدم تهران واسه استخدامی