سواستفاده از کپی کارت ملی و شناسنامه

من به کسی که نمی شناسم قرار است کپی شناسنامه و کارت ملی و عکس از طریق تلگرام بفرستم تا برایم کاری کند. آیا می توان با مدارک فوق کار خلاف انجام داد و سو استفاده از آن بکنند. مثل باز کردن حسای و اخاذی کردن از مردم. ممنونم