محکومیت تضامنی

علی
اگر حکم دادگاه بر محکومیت تضامنی وام گیرنده و ضامن ایشان باشد آیا درخواست اعسار وام گیرنده مورد قبول واقع میشود؟و آیا میشود مبلغ وام را از ضامن ایشان مطالبه کرد؟