اختلاف دربه نام زدن سند اپارتمان

مصطفی حیدری
اپارتمانی خریداری نمودم سند وکالتی قرار شد پس از یک ماه مدارک سند اصلی و... مدارک که دست فروشندست بیاورد از دادن مدارک دوری امتناع میکند