سوءپیشینه

قاسم
دو بار بعلت مواد مخدرومصرف روانه زندان شدم که با فیش حقوقی ازاد شدم.جریمه یکی صدوپنجاه هزارتومن و هشتاد ضربه شلاق و یکی دویست و پنجاه هزار تومن و بیست ضربه در سال91 و نود دو.میخوام بدونم جواب استعلام سوء پیشینه ام رو چطوری میشه .ممنونم