دیه

سلام، سه هزارم دیه کامل مرد مسلمان در سال ۱۳۹۵ چقدر میشه ؟