خانواده

سعید

با سلام وخسته نباشی 

ایا سرپرست خانواده (پدر) میتواند فرزند پسر مجرد خود را که از سن تکلیف گذشته از خانه بیرون کند ؟ 

اگه جواب مثبت است . در صورتی که پسر توانایی کار کردن نداشته باشد