اجرای حکم دیه تصادف رانندگی

kavehyousefi
بعداز ارسال پرونده از تجدیدنظر به دادگاه بدوی و اجرای حکم چقدر طول میکشه


kavehyousefi
مدت زمان اجرای حکم تصادف رانندگی و پرداخت دیه بعداز ارسال به شعبه اجرای حکم