اختیارات پدر به عنوان قیم

محمدی
پدر همسرم خونه ای رو ک برای شوهرن بود ولی متاسفانه مدارک قانونی ندارد به نام دختر همسرم کرده ک حضانتش با مادرشه و 11سال داره.آیا همسرممیتونه این خونه رو بفروشه یا به اسم خودش بکنه