نفقه

غلامرضا حسین نژاد

با سلام از سال 1388 از همسرم جدا شده و دارای سه فرند مشترک می باشیم به سن های 24 ساله و 22 و 20 ساله که فرزند دختر کوچکم 20 ساله که با مادرش در حال زندگی می باشد نفقه خود را از تاریخ جدایی تا تابستان سال گذشته ماهیانه به حسابش واریز کرده ام ولی از سال گذشته تا شهریور 1395 دستی به وی پرداخت نموده ام به مبلغ 50 تا 150هزار تومان به وی پرداخت نموده ام ولی ایشان از تاریخ 1/8/95 ماهیانه مبلغ 400 هزار تومان نفقه تقاضا نموده  با توجه که من دوباره ازدواج نموده ام و یک دختر م را هم سرپرستی می نمایم و ماهیانه مبلغ 2 ملیون تومان از ارتش حقوق دریافت می نمایم که مبلغ 1100000هزار تومان قسط پرداخت می کنم خواهشمندم نسبت به نفقه دخترم مرا راهنمایی نمایید
غلامرضا حسین نژاد

با سلام از سال 1388 از همسرم جدا شده و دارای سه فرند مشترک می باشیم به سن های 24 ساله و 22 و 20 ساله که فرزند دختر کوچکم 20 ساله که با مادرش در حال زندگی می باشد نفقه خود را از تاریخ جدایی تا تابستان سال گذشته ماهیانه به حسابش واریز کرده ام ولی از سال گذشته تا شهریور 1395 دستی به وی پرداخت نموده ام به مبلغ 50 تا 150هزار تومان به وی پرداخت نموده ام ولی ایشان از تاریخ 1/8/95 ماهیانه مبلغ 400 هزار تومان نفقه تقاضا نموده  با توجه که من دوباره ازدواج نموده ام و یک دختر م را هم سرپرستی می نمایم و ماهیانه مبلغ 2 ملیون تومان از ارتش حقوق دریافت می نمایم که مبلغ 1100000هزار تومان قسط پرداخت می کنم خواهشمندم نسبت به نفقه دخترم مرا راهنمایی نمایید