چک برگشتی

بختیاری

با سلام و خسته نباشید 

بنده یک چک برگشتی از یک شخص دارم که چک متعلق به پسر آن شخص است و شخص اصلی پشت چک را امضاء کرده است و یک بار هم به زندان افتاده است و با ضمانت فروش خانه اش  از زندان خارج شده حال بعد از 6 ماه مغازه اش به فروش نرفته است . حال می خواستم بپرسم که پسر این شخص که چک به نام اوست داری خودروی سنگینی است که بصورت وکالتی ای به نام اوست و اعلام کرده که منبع در آمد اوست حال می شود خودروی او را به مزائده گذاشت.
بختیاری

با سلام و خسته نباشید 

بنده یک چک برگشتی از یک شخص دارم که چک متعلق به پسر آن شخص است و شخص اصلی پشت چک را امضاء کرده است و یک بار هم به زندان افتاده است و با ضمانت فروش خانه اش  از زندان خارج شده حال بعد از 6 ماه مغازه اش به فروش نرفته است . حال می خواستم بپرسم که پسر این شخص که چک به نام اوست داری خودروی سنگینی است که بصورت وکالتی ای به نام اوست و اعلام کرده که منبع در آمد اوست حال می شود خودروی او را به مزائده گذاشت